Politikalar

Şirketimizde Yönetim Kurulu üyelerinin mali hakları her yıl Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Yönetim Kurulunun bağımsız üyelerine verilecek mali haklarda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Şirketimizde üst düzey çalışanlara uygulanacak ücretler; Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulan bir komite tarafından ilgili pozisyonun gerektirdiği sorumluluk ve personelin gösterdiği performans birlikte ele alınarak, piyasadaki ücret seviyeleri ve Şirket içindeki dengeler dikkate alınarak yılda en az bir kez gözden geçirilmek suretiyle belirlenir. Ayrıca, Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı şekilde dağıtılabilir kârın ortaklara birinci temettü verildikten sonra kalan kısmının en fazla %5’i Yönetim Kurulu üyelerine ve çalışanlara Genel Kurul kararı ile dağıtılabilir.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Kâr dağıtımında herhangi bir imtiyaz uygulanmaz.

Şirketimizin orta ve uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansal planları ile genel ekonomi ve piyasadaki koşullar da dikkate alınarak kâr payı dağıtım kararı nihai olarak her yıl hesap döneminin kapanmasından sonra yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır.

Kâr dağıtım kararı verilirken pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaatleri arasındaki denge gözetilir.

Dağıtılması öngörülen kâr payı tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu’na göre tutulan kayıtlarda) mevcut net dağıtılabilir kârdan karşılanabildiği sürece dağıtılabilir.

Hesaplanan dönem sonu dağıtılabilir kârın çıkarılmış sermayenin %5’nin altında kalması durumunda kâr dağıtımı yapılmaz.

Bu çerçevede, tabi olduğumuz mevzuat hükümleri uyarınca hesaplanan dönem sonu dağıtılabilir net kârın, esas sözleşmemizde yazan çerçevede, birinci kâr payı olarak %5’ini pay sahiplerine, kalanın en fazla %5’ini yönetim kurulu üyeleri ile çalışanlara nakit olarak; ikinci kâr payı olarak en az %20 oranında nakit ve/veya bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılır.

Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla tek seferde veya taksitler halinde ödenebilir.

Kâr payının ödenme zamanı yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Şu kadar ki, kâr payının tek seferde ödenmesine karar verilmesi halinde bu süre genel kurul toplantı tarihinden itibaren 6 ayı aşamaz. Taksitle ödenmesine karar verilmesi halinde ilk taksit ödemesi genel kurul tarihinden itibaren en geç 45 gün sonra yapılır. Genel Kurul kârın dağıtım zamanı ve taksitlendirilmesine ilişkin kararları vermek üzere Yönetim Kuruluna kâr dağıtımının görüşüldüğü toplantıda yetki de verebilir.

Yönetim Kurulu ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine göre kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı ödenmesinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hareket edilir.

Yönetim Kurulunun kâr dağıtımının görüşüleceği genel kurul toplantısına kârın dağıtmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin bilgiye kâr dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir.

Şirketimiz, başta Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeleri olmak üzere, ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gereken her türlü bilgiyi zamanında ve eksiksiz bir şekilde kamuya duyurma politikasını benimsemiştir. Bu çerçevede, ticari sır kapsamı dışında kalan ve yasal olarak duyurulabilir hale gelmiş her türlü bilgi ve açıklamalar, ilgili taraflara eşit koşullarda ve en düşük maliyetle ulaşacak şekilde, mevzuatın öngördüğü yerlerde ve Şirketimizin internet sayfasında yayınlanır.

Şirketimizde bilgilendirme politikasının oluşturulması ve yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Işıklar Holding A.Ş. bünyesinde; mevcut ve potansiyel pay sahipleri, kurumsal yatırımcılar, analistler ve diğer ilgililerle iletişimin aksaksız bir şekilde yürütülebilmesi, Şirket hakkında bilgilerin mevzuata uygun standartlarda kamuoyu ile paylaşılmasını teminen Sermaye Piyasası, Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Koordinatörlüğü birimi kurulmuş olup, Şirketimizde bilgilendirme politikası anılan birimin koordinasyonunda icra edilmektedir.

Yatırımcı İlişkileri birimi, yurtiçi ve yurtdışında Şirketimizin mevcut ve potansiyel yatırımcılar nezdinde tanıtımının yapılması, analist ve araştırma uzmanlarının bilgi taleplerinin karşılanması, yatırımcılarla ilişkiler kapsamında iletilen sorulara cevap verilmesi konularında çalışmaları yürütür. Bu çalışmalar kapsamında oluşturulan sunumlar, bültenler vb dokümanlar Şirketimizin internet sitesinde de yayınlanır. Mevzuatın zorunlu kıldığı bilgi ve belgelerin yanı sıra Şirketle ilgili basın yayın organlarında çıkan haberler, Işıklar Grubu şirketlerindeki gelişmelerin anlatıldığı “Işıklar’dan Haberler” başlığı ile hazırlanan aylık dergi de internet sitesinde yayınlanır. Sürekli olarak güncellenen internet sitesinde ilgililerin Şirketimizle ilgili gelişmeleri yakından takip edebilmeleri ve yatırımcı ilişkileri araçlarına ulaşabilmeleri hedeflenmektedir.
Işıklar Holding A.Ş., yurtiçinde anlaştığı bir medya takip ajansı aracılığıyla ulusal yayın yapan basın kuruluşlarında Işıklar Grubu şirketleri ile ilgili çıkan haberlerin takibini yapmaktadır. Bu çerçevede, çıkan haberler ilgisine göre şirketlerin üst düzey yöneticileri ve Sermaye Piyasası, Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Koordinatörlüğü ile paylaşılmaktadır. Şirketimiz hakkında, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan ve ortaklığı temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek öneme sahip haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda özel durum açıklaması yapılır. Söz konusu haber veya söylenti içsel bilgi tanımına girecek önemde değilse, konu hakkında prensip olarak herhangi bir açıklama yapılmaz. Bununla birlikte, özel durum açıklaması gerektirmeyen böyle bir haber hakkında açıklama yapılmasının faydalı olup olmayacağı hususu Sermaye Piyasası, Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Koordinatörlüğü birimi tarafından değerlendirilir. İlke olarak, asılsız olduğu bariz olan dedikodu, söylenti veya internet sitelerinde yer alan kaynağı belirsiz yorumlarla ilgili olarak bir açıklama yapılmaz. Ancak, yatırımcıların menfaatlerinin korunması için gerekli görülürse, bu tip haberler için de açıklama yapılabilir. Ayrıca, söz konusu asılsız haber veya dedikoduyu yayanlar hakkında ilgili merciiler nezdinde işlem yapılmak üzere şikâyette bulunulabilinir.

Şirketimizde özel durum açıklamasını gerektirecek bir gelişmenin varlığı halinde, söz konusu gelişmenin oluşumundan kamuya duyurulmasına kadar geçen süreçte içsel bilgiye sahip olan Şirket çalışanları ile diğer taraflar bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirilirler. Bununla birlikte, henüz kamuya duyurulmadan önce içsel bilginin bir şekilde gizliliğinin sağlanamadığı veya sağlanamayacağı sonucuna ulaşılırsa derhal özel durum açıklaması yapılır.

Şirketimiz Esas Sözleşmesinde belirtilen sınırlar dâhilinde Yönetim Kurulumuz, her yıl olağan genel kurul toplantılarında kararlaştırılan limite kadar Şirketimiz adına bağış ve yardımda bulunma konusunda yetkilidir. Bu çerçevede:

1- Sosyal sorumluluk gereği yasal olarak faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara veya ihtiyaç sahibi kişilere bağış ve yardım yapılabilir.
2- Yapılan bağış ve yardımın tutarı genel kurul toplantısında konulan limiti aşamaz.
3- Yapılan bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilançodaki aktif toplamının %1’ine ulaşması halinde bu durum özel durum açıklaması şeklinde kamuya duyurulur.
4-Bir hesap dönemi içinde yapılan bağış ve yardımlar o hesap dönemine ilişkin yapılan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulur.
5-Ticari saik ile yapılan reklam ve/veya sponsorluk harcamaları bağış ve yardım kapsamında değerlendirilmez.